ទទួលបានគំរូមួយ។

 

 

ម៉ាកល្បី ៗ ជុំវិញពិភពលោកបានសហការ

ជាមួយ HK Crossbow ដើម្បីជ្រើសរើស និងផលិតរបស់ពួកគេ។

ផលិតផល និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

 

截屏2021-03-29 下午1.35.06
parnter2

ការចែករំលែកករណី

ករណីអតិថិជនពិតប្រាកដដូចដែលបានបង្ហាញខាងលើ HK AIHOME នឹងផ្តល់នូវសេវាកម្ម OEM កង្ហារគ្មានដៃល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជាមួយនឹងគុណភាពល្អបំផុតនៃកង្ហារគ្មានកង្ហារ។
ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន យើងក៏អាចបន្ថែមមុខងារជាជម្រើសដោយបំពេញតម្រូវការអតិថិជននីមួយៗផងដែរ។

ab